-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR


AÇIKLAMA
Sevgili Öğrenciler,
Aşağıdaki çok seçmeli test soruları, sizin ?Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Temel Kavramlar? hakkındaki başarınızı ölçmek için hazırlanmış 10 sorudan oluşmaktadır. Evvela size en kolay gelenleri cevaplandırınız. Zamanınız artarsa zorluk çektiğiniz sorulara dönersiniz.
 Mümkün olduğu kadar çabuk cevaplayınız. Doğruluğuna tam olarak inanmadığınız soruları da cevaplamağa gayret ediniz. Yalnız, hiç bilmediğiniz sorularda şansa dayanan tahminlerle işaretleme yapmayınız. Soruları cevaplandırmanız için yeteri kadar zaman verilmiştir. 20 dakika sürelidir.
 Her soru altında biri doğru olmak üzere 4 ifade vardır. Doğru olanı seçerek cevap kağıdınızın gereken yerini karalayınız. Soru kağıdına bir şey yazmayınız.
 
       Başarılar dileğiyle...
 

SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçme tanımıdır?

A-Doğrudan ölçme, ölçme konusu olan özelliğin kendisini dolaylı olarak ölçmektir.
B-Doğrudan ölçme belli bir nesnenin yada nesnelerin özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir.
C-Doğrudan ölçme belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri bir sıraya koymakla elde edilir.
D-Doğrudan ölçme, nesneleri, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflandırılmasıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmenin özelliklerinden değildir?

A-Eğitimde ölçme genellikle dolaylıdır.
B-Dolaylı ölçek, eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata karışması olasılığını arttırır.
C-Doğrudan ölçülemeyen özellikler, onlarla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka bir özellik gözlenerek, dolaylı olarak ölçülürler.
D-İllere kod numarası verilmesi dolaylı ölçmeye örnek olarak verilebilir.

3-Aşağıdakilerden hangisi eşit aralıklı ölçeğin özelliklerinden biri değildir?

 A-Eşit aralıklı ölçeklerde tanımlanmış değişmez bir birim vardır.
 B-Eşit aralıklı ölçeklerde birimler toplanıp çıkarılabilir.
C-Eşit aralıklı ölçeklerdeki başlangıç noktasının sağa sola, ileri geri kaydırılması sonucu değiştirmez
D-Eşit aralıklı ölçeklerde elde edilen sonuçlar arasında asimetrik ve geçişlilik özellikleri vardır.

4- Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırmalı ölçeğin özelliklerinden biridir?

 A-Geçişlilik    C-Güvenirlilik
 B-Analitik    D-Sabitlik
   
5- ?Nesnelere sayılar verme işi değişik kurallara göre yapılabileceğinden, bu kuralların gerekli kıldığı çeşitli ölçekler vardır.?
Aşağıdakilerden hangisi bu ölçek türlerinden birisi değildir?

A-Sınıflamalı ölçek    C-Eşit ağırlıklı ölçekler
 B-Dolaylı ölçek   D-Sıralamalı ölçekler 

6- Aşağıdakilerden hangisi eşit aralıklı ölçeği ölçme aracıdır?

 A-Kadın     C-Termometre
 B-50 kg     D-Dul

7- Miladi takvimde İsa?nın doğumu, Hicri takvimde ise Hz. Muhammet?in Mekke?den Medine?ye göçü başlangıç (sıfır) noktası alınmıştır. Miladi takvimde güneş yılı, Hicri takvimde ay yılı birim olarak kabul edilmiştir.
 Yukarıdaki örnek aşağıdakilerden hangisine aittir?

 A-Eşit aralıklı ölçek   C-Sıralamalı ölçek
 B-Sınıflamalı ölçek    D-Dolaylı ölçek 

8- Hicri olarak 1203 yılında ölmüş birisi Miladi olarak kaç yılında ölmüştür?
A-1603     C-1789
 B-1453     D-1900

9- Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfır noktası konulabilirse elde edilen ölçeğe ....... ölçek adı verilir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

  A-Sıralamalı    C-Eşit aralıklı
  B- Oranlı     D-Dolaylı

10-?Belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri bir sıraya koymakla elde edilir. Bu ölçekte nesneler, bir özelliğe sahip olandan en çok sahip olana ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve sonradan her bir sıraya bir sayı verilir.?
Bu sıraya sahip olan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
 
 A-Sıralamalı ölçek    C-Doğrudan ölçek
 B -Sınıflamalı ölçek   D-Dolaylı ölçek

  
CEVAP ANAHTARI

1-A   2-D   3-D   4-A

 5-B   6-C   7-A   8-C   
 9-B   10-ASORULARIN DÜZEYLERİ VE HEDEF DAVRANIŞLARI

1. SORU
Düzey: Bilgi
Hedef: Öğrencinin ölçme konusundaki tanım bilgisini tespit etmek.

2. SORU
Düzey: Bilgi
Hedef: Öğrencinin dolaylı ölçme konusundaki bilgi düzeyini saptama.

3. SORU
Düzey: Bilgi
Hedef: Öğrencinin eşit aralıklı ölçek konusundaki bilgisini saptama.

4. SORU
Düzey: Bilgi
Hedef: Öğrencinin sınıflandırmalı ölçek konusundaki bilgisini saptama.

5. SORU
Düzey: Kavrama
Hedef: Öğrencinin verilen bir cümlenin yorumlanarak ölçek konusuyla ilişkilendirilmesini sağlama.

6. SORU
Düzey: Uygulama
Hedef: Öğrencinin eşit aralıklı ölçek konusundaki bilgilerini değişik alanlara uygulayıp uygulamamasını saptama.

7. SORU
Düzey: Kavrama
Hedef: Öğrencinin kendisine verilen bir bilgiden o konu hakkında genellemeleri bulabilme gücünü saptama.

8.SORU
Düzey: Uygulama
Hedef: Öğrencinin hicri takvimi miladi takvime çevirebilme yetisini saptama.

9.SORU
Düzey: Kavrama
Hedef: Öğrencinin eksik verilen bir cümleyi tamamlama yetisini saptama.

10. SORU
Düzey: Bilgi
Hedef: Öğrencinin sıralama ve ölçek konusundaki teorinin yapısını bilip bilmediğini saptama.

SORULAR
 
 1- ?Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip oluş
  derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sembollerle ve özel-
likle sayı sembolleriyle ifade edilmesine? ne ad verilir?

A) Ölçek B) Değerlendirme
  C) Ölçme D) Geçişlilik
    E) Anlamlandırma
 
 2- ?Sınıflandırma ya da adlandırma ölçeğinin iki özelliği vardır.
  Bunlardan birisi simetrik, ötekisi geçişliliktir. Örneğin; bir ak-
  raba sınıfını ele alalım. Ali Velinin akrabası ise Veli de Alinin
  akrabasıdır. Bu ilişkiye Simetrik adı verilir.?

  Yukarıda açıklaması yapılmış olan simetrik özelliğinin sem-
  bolle gösteriliş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) A=B ise B=A dır . B) B=A ise B=C dır.
C) A=B ise B=C dır. D) B=A ise B< C dır.
E) A<B ise B&qt;A dır.


 3- Aşağıdakilerden hangisi sıralamalı ölçeğin özelliklerinden
biri değildir?

A) Başlangıç noktası ve sıralar sabit değildir.
B) Eşit birimlere bölünmüş olduğundan, birimler toplanıp
çıkarılabilir.
C) Elde edilen sonuçlar arasında geçişlilik ve asimetrik
İlişki vardır.
D) Belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri
bir sıraya koymakla elde edilir.
E) Yorumlanmasında biraz dikkatli olunması koşuluyla sıra
farkları korelasyonu hesaplanabilir.
 
 4- Ahmet?in oturduğu odanın sıcaklığı 20 Santigrattır. Bu
odanın sıcaklığı kaç Fahrenaytdır?

A) 68 B) 48
C) 23 D) 73
E) 23

 5- Aşağıda, ölçekler ile kullanılabilecek bazı İstatistiksel
teknikler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

A) Sıralamalı ölçek = ortanca, yüzdelikler.
B) Eşit aralıklı ölçek = ortalama,standart kayma.
C) Oranlı ölçek = pearson-çarpım momentleri
korelasyon katsayısı.
D) Sınıflamalı ölçek = frekanslar sayısı, mod.
E) Sıralamalı ölçek = sıra farkları korelasyon katsayısı.

6- ?Bu ölçeklerdeki başlangıç (sıfır) noktası keyfi olarak saptanır
ve bu noktanın sağa sola, ileriye geriye kaydırılması sonucu
değiştirmez.?
Aşağıdakilerden hangisi bu yapıya sahip olan ölçektir?

A) Sınıflamalı ölçek. B) Sıralamalı ölçek.
  C) Oranlı ölçek. D) Eşit aralıklı ölçek.
E) Dolaylı ölçek. .
 7- ?Ölçmede genellikle araç kullanılır. Ölçme aracı kullanmak iki
bakımdan gerekli ve yararlıdır. Birincisi, ölçme aracı gözlemin
duyarlılığını artırır ve daha doğru sonuç verir. İkincisi de, ölçme
işlemini...?

Yukarıda noktalı olarak gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi
uygundur?

A) Hızlandırır B) genelleştirir
C) Özelleştirir D) Sevdirir
E) Kolaylaştırır

 8- 100 soruluk bir tarih imtihanında değerlendirme ölçütü olarak
65 kabul edilmiştir. Bu imtihandan geçebilmeleri için öğrenci-
lerin en az kaç tane soruyu doğru cevaplamaları gerekmektedir?

A) 50 B) 65 C) 60 D) 70 E) 75

 9- ?Değerlendirme, bir yargılama işlemidir ve iki şeyin karşılaş-
tırmasına dayanır? ifadesi ne demektir?

A) Değerlendirme, belli bir özelliğin ya da durumun gözlenip gözlem sonucunun sembollerle ifade edilmesidir.
B) Değerlendirme, ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen
  nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır.
  C) Değerlendirme, imtihanlardan alınan iki puanın karşılaştı-
  rılmasıdır.
  D) Değerlendirme, genellikle belli bir maksat için, nesneler
  hakkında değer yargısı vermek için yapılır.  
E) Değerlendirme, derslerden alınmış olan iki notun
karşılaştırılmasıdır.       

10) Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinin öğretmen
adaylarına okutulmasının en önemli nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Öğretmenlerin meslek hayatları sırasında belli bir
maksat için, kişilere ilişkin en doğru kararı verebil-
meleri için okutulur.  
B) Öğretmenlerin meslek hayatları sırasında karşılarına
çıkabilecek matematiksel sorulara en doğru cevabı
verebilmeleri için.
C) Öğretmenlere genel bir bilgi kazandırmak için.
D) Öğretmenlerin, öğrencileri yazılı kağıtlarına
en doğru notu verebilmeleri için.
E) Toplum içerisinde yaşantıları sırasında kendilerine
yardımcı olabileceği için.

11) Aşağıdakilerden hangisi oranlı ölçek esasına göre
geliştirilmemiştir?
           A) Metre B) Saat
B) Kilogram C) Güç ölçütleri
E)Termometre
************************************ 


 HEDEF DAVRANIŞLAR


1) Bilgi düzeyindeki sorular;

SORU 1-Hedef davranış: Öğrencinin ölçme teriminin tanımını bilip bilmediğini ölçmek. (terim bilgisi )
SORU 3-Hedef davranış : Sıralamalı ölçeğin özelliklerini bilip bilmediğini ölçmek.(özgül olguların bilgisi)
SORU 5- Hedef davranış: Eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunun istatistik bilimi ile ortak olan yönlerinin bilinip
bilinmediğini ölçmek. (özgül bilginin anlam ve yolları)
SORU 6- Hedef davranış: Öğrencinin eşit aralıklı ölçek
Konusundaki teorinin yapısının bilinip bilinmediğini ölçmek.
(bir alandaki evrensellerin ve soyutlamaların bilgisi)

2) Kavrama düzeyindeki sorular;

SORU 2- Hedef davranış: Öğrencinin sözel bir ifadeyi sembolik forma dönüştürüp dönüştüremediğini ölçmek.(çeviri)
SORU 7- Hedef davranış : öğrencinin bir iletişimde betimlenen
hareket tarzlarını yordama veya kestirme konusunda ki kabiliyetini ölçmek.(öteleme)
SORU 9- Hedef davranış: Öğrencinin bir iletişim bütünündeki
esas fikirleri kavrayıp kavramadığını ölçmek .(yorumlama)

3) Uygulama düzeyindeki sorular;

SORU 8- Hedef davranış: Öğrenciye değerlendirme konusunda verilmiş olan bir açıklamadan, bir sorudan doğru cevaba gidip gidemediğini ölçmek.
SORU 4- Hedef davranış : Verilen bir problemin çözümünü yapıp yapamadığını ölçmek.
SORU 9- Hedef davranış: Genel olarak dersin öğrenci tarafından kavranıp kavranamadığını ölçmek.
SORU 11- Hedef davranış: Genel bir bilgiden özele inilip inilemediğini ölçmek.  

ANAHTAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLAR TESTİ

KONU:
AD-SOYAD:
NUMARASI:
SINIFI:
TEST TARİHİ:
PUANI:

A B C D E
1- = = = = =
2- = = = = =
3- = = = = =
4- = = = = =
5- = = = = =
A B C D E
6- = = = = =
7- = = = = =
8- = = = = =
9- = = = = =
10- = = = = =
11- = = = = =


--------------------------------------------------
Doğru cevaplar


1- C 2-A 3-B
4-A 5-C 6-D
7-E 8-B 9-B
10-A 11-E

[ Yazan : vuslat | Okunma : 3522 ]Copyright © 2007-2024
www.fenci.gen.tr Sizinle 17 Yıldır Birlikte!
Hatırla :