-
FENCİ - Fen Bilimleri Dersi Kaynakları
 
 
   

Uzaktan Eğitim
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   Uzaktan Eğitim


UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA
GENEL BİR BAKIŞ

Özgür Erişen, Ümit Kılıç, Nilgül Pelit, Hüseyin Vural
ODTÜ Sürekli Eğitim MerkeziÖZET

Uzaktan eğitim, dünyada ve Türkiye?de her geçen yıl daha çok yaygınlaşan bir alan olmaya başlamıştır. Eğitim programlarının, katılımcılara son derece büyük kolaylıklar sağlayan internet aracılığıyla ulaştırılmaya başlanması ve teknolojik olanakların eğitim programlarıyla içiçe geçmesi birçok açıdan olumlu gelişmelerdir. Uzaktan eğitim programlarında verilen sertifikaların (ve diplomaların) katılımcılar tarafından değerinin tam olarak anlaşılmasının yanı sıra; sertifika sahibinin bilgi, beceri ve yeterlilik düzeylerinin tam olarak belirlenmesi çok önemlidir. Eğitimin kalitesini belli bir seviyenin altına düşürmemek için bağımsız bir denetleyici kurumun varlığı gerekmektedir. IDEA Türkiye?nin internete dayalı olarak verilen ilk uzaktan eğitim projesi olup yukarıda belirtilen noktalar dikkate alınarak geliştirilmiş örnek bir programdır.


EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Giderek gelişen teknoloji uzaktan eğitimde de, çift yönlü interaktif dersler, çoklu ortam destekli uygulamalar, daha düşük maliyet gibi bir çok avantaj sağlamaktadır. Teknolojinin daha çok kullanımı hem teknolojinin gelişimini hızlandırmakta, hem de maliyetini düşürmektedir. 1980?li yıllarda kullanılan bir bilgisayar sisteminin maliyeti ile şu andaki bir bilgisayar sisteminin maliyeti arasındaki fark oldukça büyüktür. Artık neredeyse herkesin ulaşabildiği bir internet altyapısı oluşmuş ve internete ulaşım maliyeti oldukça düşmüştür. Uzaktan eğitim de bu ucuzlayan bilgisayar teknolojisinin avantajını kullanmaktadır.

Uzaktan eğitimde temel olarak kullanılan, bire-bir çift yönlü (örn: mektup yoluyla) ve birden-çoğa tek yönlü (örn: televizyon yoluyla) iletişim yöntemlerinin yanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte birden-çoğa çift yönlü iletişim (örn:?chat?) de ortaya çıkmıştır. Çift taraflı iletişimin avantajı uzaktan eğitimde sınıf içerisindeki sosyal öğrenmeyi az da olsa sağlamaktadır. Ayrıca internetin ve bilgisayarların giderek daha fazla kullanımı programların tüm dünya tarafından takip edilebilir olmasını ve uzaktan eğitimin de küreselleşmesini sağlamaktadır.

Uzaktan eğitim günümüzde özellikle çalışan insanlar için giderek daha çok önem kazanmakta ve en güncel bilgilere ulaşmak için etkili bir yol haline gelmektedir. Teknoloji daha çok gelişip yaygınlaştıkça, uzaktan eğitim uygulamalarına ulaşım giderek daha da kolaylaşacak ve eğiticiler ile öğrenciler arasındaki etkileşim artacaktır. Böylece daha çok insan; ekonomik, coğrafik, toplumsal ve cinsel sınırlamalardan kurtularak daha rahat ve kolay öğrenme hızına kavuşacaktır. Daha geniş bir erişim sağlanması öğrenme alışkanlıklarını çağa ayak uydurmuş, kendini geliştirmeye açık ve ?Yaşam Boyu Eğitim? felsefesini benimsemiş insanlar yetişmesine yardımcı olacaktır. Bu da toplumun öğrenme hızını ve bilinçlenme düzeyini artıracaktır. Böylece toplumumuz çağımızın gerektirdiği niteliklere sahip daha fazla insanı, daha kısa sürede yetiştirilebilecektir. Ayrıca geliştirilecek etkili eğitim programları aynı dili kullanan ülkelerde bir pazar oluşturacak ve çeşitli ekonomik girdileri mümkünleşebilecektir. Bir taraftan bilgi birikimimizi teknolojinin sağladığı imkanlarla ihraç etme potansiyelimiz mevcutken diğer taraftan küreselleşmenin sonucu olarak da ülkemizin tek yönlü bilgi alan pazar haline dönüşmesi söz konusudur.

Öğrenim ortamını daha etkin kılmak için uzaktan eğitim programlarında birçok teknolojik araç kullanılmaktadır. Bu teknolojiler farkında olunmadan ya da ihtiyaç duyulmadan kullanılırsa gerçek etkilerini ve güçlerini gösteremezler. Eğitimcilerin bir çoğu kullandıkları klasik eğitim metodlarına teknolojiyi adapte edememektedirler. Teknoloji konusundaki yetersiz bilgi ise teknolojinin tek başına mesaj niteliği taşıyabileceği yaklaşımını doğurmaktadır. Çünkü bu tip bir yaklaşım öğretimin en önemli temel taşlarından birisi olan içeriği göz ardı etmektedir. Hedef davranışların tam olarak belirlenemediği ve içeriğin zayıf bir biçimde hazırlandığı bir ortamda güçlü bir teknoloji tek başına etkisini gösteremez. Uzaktan eğitimin planlanmasında teknoloji merkez seçilmemeli, tam tersine öğretimsel uygulamalar teknolojinin seçiminde belirleyici olmalıdır. Bu yargı tasarım prensiplerine göre incelenirse eğer, ilk olarak ele alınacak nokta öğretimsel amaçlı bir materyalin veya programın hazırlanmasında bazı basamakların tamamlanması olacaktır. İhtiyaçların önceden belirlenmesi bunlardan en önemlisidir. Katılımcıların varolan teknolojiyi kullanma becerileri de göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli noktalardan biridir. Örneğin uzaktan eğitim programlarını yazılı materyallerle yürüten bir kurum o anda kullanılan sistemle video-konferans teknolojisi kullanılarak uygulayabileceği sistemin daha önceden belirlenen bir konu üzerindeki uygulamalarını incelemeli ve daha sonrada öğrenmede önemli bir farkın olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yürütüldükten sonra karara varılmalıdır. Eğer iki metodun uzun ölçekli etkilerine bakılarak aralarında önemli bir farkın olmadığı anlaşılırsa bu kurum daha pahalı olan ve altyapı gerektiren ve aynı zamanda yönetimide zor olan yeni sistemi uygulamaktan vaz geçecektir. Sonuç olarak herhangi bir uzaktan eğitim programında teknolojiyi seçmek için gerçekten o teknolojiye ihtiyaç duyulup duyulmadığı dikkatli bir biçimde belirlenmelidir. Kullanılan teknoloji ne olursa olsun esas olan nokta onun uzaktan eğitim alanında en etkili bir biçimde uygulanmasıdır. Teknoloji kullanımı gerektiren eğitim programlarının tasarımında, uygulanmasında ve değerlendirilmesin-de teknoloji kullanımı konusunda donanımlı insanların görev alması gerekmektedir. Bunun yanısıra kullanılan teknolojinin eğitim içeriğiyle uyum içinde olmasına dikkat edilmelidir.

[ Yazan : vuslat | Okunma : 1979 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :