-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

Meslek seçimine dikkat!
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   Meslek seçimine dikkat!


Meslek seçimine dikkat!
 

Ana ve babalar olarak, çocuklarımızın hayata hazırlanmalarında en fazla zorlandığımız alanlardan birisi de okul, öğretmen ve meslek seçimleridir. Çocuklarımızın ilerideki hayatlarını ciddî etkileyecek bu tercihlerinde çevre imkânlarıyla beraber bu konularda, kişisel birikimlerimizin de olması gerekmektedir. Yöneltmelerde kararların doğru ve yerinde olabilmesi için kişinin ne istediğini ve neler yapabileceğini çok iyi bilmesi gerekir.

Genel olarak öğretmen seçiminde dikkat edilen ve aranılan tek ve en önemli özellik, öğretmenin akademik başarısıdır. Öğretmenin mezun ettiği öğrencilerinden kaç kişinin Anadolu veya Fen lisesine girdiği, hangi sınavda ne gibi başarı dereceleri aldığı araştırılırken, çocuğunuzun kişiliğini, kimliğini ne yönde etkilediği düşünülmemektedir.

Çocuğumuzun öğretmen, okul, meslek hatta dershane seçiminde bile, kişi veya kurumların eğitim-öğretim, hayata hazırlama konularındaki genel başarılarını dikkate almalıyız. Başarılı bir öğretmen sadece doğru, pratik tesirli öğretim tekniklerini bilen ve uygulayan değil, aynı zamanda doğru ve objektif başarıyı ölçen, değerlendiren geri döngü ile tamamlayan, öğrendiklerini nerede nasıl kullanacağını öğreten kısaca örnek bir insan olmalıdır.

Unutulmaması gereken bir gerçekte makine üstü bir toplum olmayı planlıyorsak ezberlerini tekrarlayan, sanal bir âlemde yaşayan organizmalar olmak yerine çağın teknolojisini kavradığı kadar üreten ve düşünen, yargılayan vizyon sahibi gençler yetiştirmek zorundayız.

Bir ülkenin en büyük zenginliği iyi eğitilmiş insan gücüdür. O ülkenin eğitim seviyesi ile kalkınmışlık seviyesi paralellik arz eder. Yine gelişmiş ülkelerin, ileri teknolojileri üreten teknolojileri kullandığı bunu da iyi eğitilmiş insan birikimiyle yaptığı bir gerçektir.

Millî Eğitim Temel Kanununda konunun genel çerçevesi belirlendiği ve yol haritası çizildiği halde uygulamada Türk Millî Eğitim sistemimiz içerisinde öğrencilerimizin ortaöğretimin farklı alanlarına yönlendirilmelerinde, mesleğe ve hayata hazırlama konusunda gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi bilimsel yöntemlerle alınmış veriler doğrultusunda bir değerlendirme veya rehberlik yaptığımız söylenemez.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya 2000 yılında başlanılan Hayata Hazırlama ve Mesleki Rehberlik Projesi incelendiğinde görüleceği gibi faaliyeti olmayan tipik bir bürokratik organizasyon olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Çocuğumuzun hayata hazırlanmasında katkısı olan ailesi, sınıf ve ders öğretmenleri, bu amaca göre düzenlenmesi gereken müfredat programları göz ardı edilerek sadece rehber öğretmenler ile meslek lisesi yöneticileri görevlendirilmişlerdir. Bu önemli konu bizce ayrı bir program ve proje olma yerine eğitim sistemimizin bütünlüğü ve sürekliliği içinde ele alınmalıdır.

En büyük zenginliğimiz olan insan potansiyelimizi hayatın gerçeklerine ve yarınlara göre hazırlayamadığımız başarılı olacakları bir alana yönlendirip değerlendiremediğimiz sistemin sonuçları ile ortadadır. Teşebbüs gücü ve birikimi olmayan, okullarımızın farklı kademelerinden hatta üniversitelerinden mezun devletten iş bekleyen milyonlarca işsiz gencimiz ciddî bir ülke sorunudur. Hatta ara eleman yetiştirmek amacıyla açtığımız meslek yüksek okullarından mezun, meslek lisesi mezunları kadar beceriye ve cesarete sahip olamayan işsiz binlerce gencimiz ortada durmaktadır.

Şartların zorlaması veya yanlış yönlendirmelerle yaptığı işini ve mesleğini sevmeyen, başarısız, doyuma erişmemiş insan sayımızın oranı da gittikçe artmaktadır.

Türk Millî Eğitim sistemi bir bütünlük arz etmemektedir. Genel organizasyonun hedefi ve vizyonu çatışma ve çakışma sebebiyle kaybolmaktadır. Doku farklılığı sebebiyle zorla yan yana getirilen veya bastırılan kelimeler, ifadeler, düşünceler yıllardır kaynaşamamıştır. Üstelik yara gittikçe büyümüş ve günümüzdeki gibi kokuşmaya başlamıştır.

Bu çalışmamızda ele almayacağımız fakat vurgulanması gereken çağdaş demokratik bir eğitim sistemi ve reformu sorunlarımızın çözümünde esas teşkil etmektedir.

Kendinizi ideal bir aile olarak tanımladığınız halde, çocuğunuzdan hiç beklemediğiniz tepkileri görmeniz, yanlış arkadaş, öğretmen, okul alan veya meslek seçiminden kaynaklanması büyük ihtimaldir.

Rehberlik çalışmamızın en önemli sac ayağı olan öğrencimizi bireyi tanıma, işlemin en zorlu yanıdır. Onu beklentilerimiz doğrultusunda görmek istediğimiz gibi değil, fıtri ilgi ve kişisel yetenekleri ile tanımaya çalışmalıyız.

Bireyin akademik başarısı ile ilgi ve yeteneklerinin yapılan testler sonucu tutarlı ve uyumlu olması gerekir. Hatta çocuğun ilgi ve yetenekleri farklılık arz ediyorsa yapılan rehberlik amacına ulaşmaz. Çocukluk, fantezi devresi denilen ilköğretim çağında gençler genellikle taklitçi bir dönemdedir. Sık sık rol ve meslek değiştirir. Hayranlık duyduğu kahramanların rolünü üstlenir, hareketli, saygın ve çarpıcı meslekleri, okulları seçer imaja önem verir. Velileri hatta rehber öğretmenleri yanıltan bu tutum öğrencinin romantik meslek ilgisinden kaynaklanmaktadır. Sorun bu amaçla ilgili yetenek ve kişilik testlerinin kullanılması ile çözümlenebilir.

Gençler ancak son ergenlik döneminde meslek seçimi konusunda daha duyarlıdırlar. Bir kaç meslek alanında yoğunlaşan bu devreye realist meslek ilgi dönemi denir.

Meslek; kişilerin belli bir eğitim sonunda edindikleri hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünü olarak tanımlanmıştır.

Meslek seçimi ise; Çeşitli meslekler arasında en iyi yapabileceği faaliyetler içeren ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı birisine yönelmesidir.

Danışman ve aile çocuğun geçirdiği değişimleri takip ederek psikolojik yardımda bulunmaları gerekir. Meslek seçiminde alan bilimcileri tarafından mesleki rehberlik; Bireyin nitelikleri ile beraber ailenin ve çevrenin sosyal şartları, seçilecek mesleğin özelleri ile yeteneklerin örtüşmesi, seçtiği mesleğe hazırlanması ve o meslekte ilerlemesi için kişiye götürülmesi gereken düzenli ve sürekli hizmetler olarak tanımlanmıştır. Buna göre mesleki rehberliğin önemli üç aşaması vardır.

 

1- BİREYİN NİTELİKLERİ İLE TANINMASI:

a) Bireyin fiziksel özellikleri : Cinsiyeti, yaşı, boyu, ağırlığı, sağlık durumu ve arızaları, görünüşü, ses tonu gibi özellikleridir.

b) Psikolojik ve akademik yetenekleri: Okuldaki ders ve genel başarısı, genel yetenekleri, sosyal olgunluk derecesi, çalışma tarzı ve dayanım süresi, motivasyon seviyesi ile bireyin özel yetenekleridir.

Özel yetenekler ise genel olarak; Doğru ve hızlı algılama, el becerisi ile mekanik alanda yetenekleri, uzay bağlantısı kurma tasarım gücü, güzel sanatlar alanındaki yetenekleridir.

c) İlgi seviyesi: Bir işi veya mesleği etkinliği sevme veya az sevme seviyesine ilgi denir. Bir meslekte başarı oranı psikomotor gücün kullanılması ile doğru orantılıdır.

d) Ailenin sosyo ekonomik imkanları ile çevresel faktörlerdir .

 

2- MESLEKLERİN İNCELENMESİ:

İncelenmiş olan mesleklerin öğrenciye verilmesi özel teknik gerektiren bir konudur. Mesleklerin ayrıntı derecesi çocuğunuzun okul, yaş ve olgunluk seviyesine uygun olmalıdır. Mesleklerin çokluğu, mesleklerin incelenmesinde ciddî zorluklar doğurmaktadır. Mesleklerin seçimini ve tanımını kolaylaştıran yeterli bilgi ve belgelerinde bulunduğu söylenemez. Bu nedenle ana meslek dallarının tanıtımından sonra bölümlere, branşlara geçilmesi öğrencilerde tümleyen tanınan bir sonuca götürür.

Meslek seçiminde daha gerçekçi bir yaklaşım tarzı da meslek inceleme, araştırma formlarının doldurulması ve incelenmesidir. Tüm bilgiler işlendikten sonra bireye göre o mesleğin avantaj veya dezavantajlarını yazılı olarak görme şansı doğar.

Meslekî rehberlikte son seçim bireye ait olmakla birlikte en pratik yollardan birisi de o mesleğin uygulayıcıları ile görüşüp tanışmak, iş ortamını görmek ve bilgi toplamaktır.

 

3- BİREYİN VE MESLEĞİN BEKLENTİLERİNİN NE SEVİYEDE ÖRTÜŞTÜKLERİNİN TAYİN EDİLMESİ;

Geçmiş yıllara ait öğrenci hakkında tutulan bilgi ve belgelerle beraber, yapılan test ve görüşmeler sonunda öğrenci hakkında elde edilen bilgiler (akademik başarısı, zihinsel yeteneği, özel yetenekleri v.b.) toplanır. Mesleklerin incelenmesi sonucu elde edilen (mesleğe giriş şartları, kazanç durumu, çalışma ortamı, mesleğin avantaj ve kusurları v.b.) bilgilerle gözlemler birleştirilir.

İşin son aşamasında ise bireyin kişisel özellikleri ile bu niteliklere hitap eden mesleklerin arasında irtibat kurulması işlemidir. Rehber öğretmen ve ailenin bireye bu noktada yardımı gerekmektedir. Seçim sorumluluğu kesinlikle bireye bırakılmakla birlikte özellikle kendini tanıma konusunda yanılan öğrenciye kişisel özellikleri hatırlatılmalıdır.

Meslek alternatifleri sunulurken sosyal hayatın gerçeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmalıdır.

Tüm insanlar gibi bizlerde hayatın bir çok alanında seçme, tercih etme zorunluluğu ile karşılaşıyoruz. Meslek seçimi, okul öğrenim seçimi, eş seçimi bunların içinde hayatımızı en yakından etkileyecek üç önemli karardır. Bilimsel gerçekçi seçim yapanların o konuda çok iyi psikolojik hazırlık döneminden geçtiği söylenebilir.

Rehberliğin de temel amacı çocuğumuzun karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Seçenekler arasında istenilir yönleri en çok, istenilmeyen yönleri en az olana yönelme gerçekçi ve zengin bir benlik kavramı gereğidir.

Hasan SELVİ


[ Yazan : fikret | Okunma : 1402 ]Copyright © 2007-2023
www.fenci.gen.tr Sizinle 16 Yıldır Birlikte!
Hatırla :