-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

ÖĞRENME VE ÖĞRETME
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   ÖĞRENME VE ÖĞRETME


ÖĞRENME VE ÖĞRETME

Beyinin, işlevleri açısından sağ ve sol yarı küreler olmak üzere ikiye bölündüğü uzun zamandır bilinmektedir.

Beynin sol yarısı Matematık,Dıl, Mantık, irdeleme, yazma, vb zihinsel faaliyetleri

Sağ yarısı ise hayal gücü, renk, müzik,ahenk v.b. Etkinlikleri kontrol etmektedir.

Ornstein?ın Californiya Üniversitesi?nde başlattığı bu çalışma çoğunlukla beyinlerinin bir yarısını kullanmak üzere eğitilmiş bireylerin diğer yanla ilgili zihinsel etkinliklere ihtiyaç duyduklarında beyinlerini kullanmaya alışık oldukları diğer yan kadar kullanamadıklarını ortaya koymaktadır.

Ornstein?ın bulgularının en ilginç olanı ise, iki beyinden zayıf olanı daha kuvvetli olan taraf ile işbirliği_içerisinde çalışmaya uyarıldığında genel yetenekte büyük artışlar olduğudur. Iki yarı küre birlikte kullanıldığında elde edilen zihinsel etkinlik toplamı her ikisinin ayrı ayrı çalışmasından çok daha yüksek bulunmuştur (Ornstein, Thomas, l984).

 Beynin zihinsel etkinlikleri konusundaki bulguları eğitime uyarlayarak derinleştiren Hermann (1986) insanların beyinlerinin bir kısmını daha sık şekilde kullanmasının sonucunu_ifade etmek için beyin başatlığı kavramını kullanmaktadır. Bu bölümde Herman?ın beyin başatlığı kavramı ve sonuçlarını sistematize ettiği Dört Çeyrek Daireli_Beyini Modeli ve Kolb?ün öğrenme Biçemlerini anlattığı model özetlenmiştir.

Beyinlerinin bir_kısmını daha başat olarak_kullananlar daha çabuk tepkide bulunabilir ve daha yüksek düzeyde düşünme yeteneğine sahip olurlar. Yeni bir öğrenme ihtiyacında olduğumuzda veya problem çözmek durumunda kaldığımızda beynimizin başat olan modunu kullanırız.

Orneğin, bir problemi olguları ve sayıları esas alarak analitik yoldan çözmeye_çalışan biri sol beynini başat olarak_kullanıyor demektir.

Beyinlerinin sol yarıküresini kullanmayı alışkanlık edinenler okuyarak öğrenirler ; sağ yarıküresini başat olarak kullananlar ise görerek ve deneyerek öğrenirler.

Zıt zihinsel tercihlere sahip kişilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve birbirlerini anlamalrı oldukça güçtür. Çünkü, bu insanlar farklı dilleri kullanırlar ve dünyayı farklı şekilde algılarlar. Hermann beynin her iki yarı küresinin de planlandığı tür işlevler için en etkili olduklarını, insanların her iki yarıküreyi de kullanmayı öğrenmelerinin gerekli olduğuna işaret etmektedir.

 

Okulların analitik ve mantıksal düşünceye ağırlık vermesinden dolayı yaratıcı yetenekleri gölgelediği veya körelttiği kabul edilmektedir. Öğretmenlerin yanında ana-babalar ve işverenler de hep analitik düşünceye değer vermekte; çocuğun duygusal ve sezgisel yanları ihmal edilmektedir.

Oysa, eğitim sisteminden beklenen öğrencilerin beyinlerinin sadece bir yarısının etkinliklerini kredilendirip, diğer kısmını ihmal etmek yoluyla insanoğlunun_kapasitesini yarıya indirmesi Değildir.Aksine okulların bireylere beyinlerinin tüm melekelerini kullanma ve geliştirme olanağı verecek eğitim programları sunması beklenir.

Dört Çeyrek Daireli Beyin Modeli

Hermann beyni zihinsel etkinlikler açısından dört çeyreğe bölümlemektedir. Klasik olarak bilinen sağ ve sol cerebral yarı küreler beynin % 8O?ini oluşturmaktadır.

Cerebral yarıkürelerdeki zihinsel etkinliklerin başlıcaları şunlardır: görme, işitme, duyular, istendik motor kontrol, muhakeme, şuurlu düşünme,_karar verme, dil, fikirleri sentezleme ve imgeleme.

Yarı kürelerin altında sağ ve sol limbik sistemler bulunur. limbik sistemler açlık, susuzluk, uyku, uyanıklık, vücut sıcaklığı, kimyasal denge, nabız, kan basıncı,hormon salgılama ve hislerle ilgili_işlevlerden sorumludur.

Limbik sistem beyne gelen bilgilerin hafızaya aktarilmasında çok önemli bir göreve sahiptir. Çünkü limbik sistem beyne ulaşan bilgileri hafızaya ulaştırmada çok önemli bir fonksiyona sahiptir.

Beyin fiber ağlarla aynı yarı küre içinde veya farklı yarı küreler arasında çok hızlı ileti transfer etme yeteneğine sahiptir. Sağ yarı küre içinde veya sol yarı küre içinde düşünme modunu değiştirmek oldukça kolaydır. Limbik sistem içinde veya sağ ve sol cerebral yarı küreler arasında düşünme modunu değiştirmek ise kısmen zor kabul edilmektedir. Düşünme modunu çapraz olarak değiştirmek ise çok zor ve stresli bir olaydır. Çünkü, çapraz geçişi sağlayacak fiber bağlantı yoktur.

Dört Çeyrek Daireli Beyin Modeli, başlangıçta beynin fiziksel Beyin yapısındaki bölümler esas alınarak geliştirilmiş olmasına rağmen,artık gözlemlenen insan davranışları üzerine oturtulmuş mecazi bir model olarak kabul edilmektedir. Çünkü, insan beyni ile ilgili yeni araştırmalar onun hala bir sır küpü, çok kompleks bir yapıya sahip, bilinenin dışında birçok yönlerinin olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanoğlunun mevcut bilgi birikimi ile hangi zihinsel etkinliklerin tam olarak beynin hangi kısmında gerçekleştiği bilinmemektedir.

Buna rağmen elde edilen veriler ?Dört Çeyrek Daire Modeli?nin klasik sağ ve sol yarı küre sınıflandırmasından daha tutarlı ve yararlı olduğundan öğrenme kuramları arasında önemli bir yere sahiptir.

                     A Çeyreğinin Özellikleri

A çeyreği olgusal, analitik, kantitaif, teknik, mantıksal, akılcı ve eleştirel düşünceyi temsil eder. Bu çeyrek, veri analizi, risk tayini, istatistik, bütçeleme, teknik donanım, analitik problem çözme, mantık ve muhakeme gibi zihinsel işlevlerle ilgilidir. A çeyreği kültürü materyalist, akademik ve otoriter özellikler gösterir.

A çeyreğindekilerin düşünme ve davranış şekilleri:

Veri ve bilgi toplama.

Bilgileri en ince ayrıntısına kadar belli bir çerçeve içinde ve mantıksal olarak düzenleme.

? Bilgilendirmeye yönelik konferanslara katılma.

? Ders kitaplarını severek okuma.

(Çoğu ders kitapları A çeyreği tercihli düşünenler için yazılmıştır.)

? Örnek problem ve çözümleri üzerine çalışma.

? Fikirlerle düşünme.

? Kütüphane araştırmaları yapma.

? Bilimsel araştırma yapma.

? Hipotezler geliştirme ve doğruluklarını test etme.

? Fikirleri olgu, kriter ve mantıksal muhakeme üzerinde değerlendirme.

? Teknik ve mali analizler yapma.

? İnsanlardan çok, şeylerle ilgilenme.

? Gelecekle ilgili ihtimaller yerine bugünkü gerçekler ile ilgilenme.

? Teknolojik yenilikleri öğrenme amacıyla değişik kültürleri tanıma.

A çeyreğindeki düşünme melekelerini geliştirmek için

yapılabilecek çalışmalar: Düşünme tercihi profilinde A çeyreğinde kendini zayıf hisseden biri matematik ve fen çalışarak bu alanda kendini geliştirebilir. Detektiflerdeki analitik düşünme yeteneğini kazanmaya çalışma ve yargıç rolü oynama A çeyreğini geliştirmede etkili olacak alıştırmalardır. Satranç oynamak A çeyreğini geliştiren en etkili oyunlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Ne zaman A çeyreğini kullanmaya ihtiyaç vardır?

Problem çözmede, gerçek problemi bulma aşamasında A çeyreğine ihtiyaç vardır. Dedektifler A çeyreğinin zihinsel etkinliklerinin tipik özelliklerini sergilerler.

           B Çeyreğinin Özellikleri

B çeyreği organize, sıralamacı, kontrollü, planlı, muhafazakar, disiplinli, ayrıntıcı ve kararlı düşünceyi temsil eder. Bu çeyrek idarecilik, taktik planlama, kararların uygulanması, gibi işlevlerle ilgilidir. Himayeci bir karakter olup, statükoyu koruyucu tür zihinsel etkinlikleri içerir. B kültürü geleneksel, bürokratik ve güvenilir özellikler taşır. Bu grup insanlar iş bitirici ve vazifelerine düşkün kişilerdir.

B Çeyreğindekilerin düşünme ve davranış şekilleri:

? Kendi başlarına farklı bir yöntem deneme yerine direktiflere uymayı tercih etme.

? Tekrara dayalı ve ayrıntılı ev ödevlerini yapma.

? Kuram ve prosedürlerin yanlışlığını ortaya koyma amacıyla test etme.

? Hiç bir basamağını atlamadan laboratuar deneylerini yapma.

? laboratuar çalışmasının sonuçlarını bütün basamaklarıyla anlatan bir rapor yazma.

? Programlı öğrenme ve öğretme teknikleri kullanma.

? Öğrendiklerini pratik hayata aktarma.

? Yapacağı iş hakkında, önce plan ve proje hazırlama, daha sonra bunları icra etme.

? Ayrıntılara inen anlatımları ilgiyle dinleme.

? Geniş, detaylı not tutma.

? Zamanını etkin kullanmak için programlama -önemli olan bu

programa uymaktır

? Ayrıntılı bütçe hazırlama.

? Sık tekrarlarla yeni beceriler kazanma.

? Kurumlar ve işleyişleri hakkında bilgi toplama.

? Bir projenin nasıl yürütüleceğini anlatan broşür hazırlama.

B Çeyreğindeki Düşünme Melekelerini Geliştirmek İçin Yapılabilecek Çalışmalar:

B çeyreğine girmeyen ancak B çeyreğinin zihinsel özelliklerine sahip olmak isteyen birisi için muhasebe dersi almak iyi bir alıştırma olabilir. Çok karmaşık bir tarifi takip ederek bir şeyler yapmak, bazı konularda biriktirilen gazete küpürlerini ve çeşitli evrakı belli bir sisteme göre dosyalama, odasını ve kütüphanesini düzenlemek, zamanını verimli kullanmak için planlama yapmak ve plana uymak, üzerinde çalışacağı projenin tüm basamaklarını detaylı bir şekilde hazırlamak gibi alıştırmalar B çeyreğinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Ne Zaman B Çeyreğini Kullanmaya İhtiyaç Vardır?

Problem çözümü için seçilen çözüm önerisinin uygulamaya aktarılmasında B çeyreğine ihtiyaç duyulur. Oldukça yetenekli insanlar bile, bazen fikirlerini uygulamaya aktarmayı beceremediklerinden dolayı başarısız olabilmektedirler.

Zamanını etkin kullanmayı becerebilen, faturalarını zamanında ödeyebilen, randevulerine zamanında yetişebilen, daha genel bir ifadeyle gündelik yaşamını bir düzene koyabilen insanlar daha verimli olmaktadır.

Ancak, B çeyreğinin dozunda kullanılmasında da yarar vardır.. Çünkü aşırı bir şekilde kullanıldığında yaratıcılığı engelleyen yanı vardır.

C Çeyreğinin Özellikleri

C çeyreği duyumsal, kinestik, hisli, insani ilişkilere önem veren sembolik karakterleri temsil eder. Bu çeyrek his, vücutsal duyarlık, değer yargıları, müzik ve iletişim gibi zihinsel etkinliklerle ilgilidir. C çeyreği özellikle öğretmenlerde başat olması gereken bir zihinsel tercih modudur.

C Çeyreğindekilerin Düşünme ve Davranış Şekilleri:

*Başkalarını dinleme ve fikirlerini paylaşma.

*Hep niçin sorusunu sorarak kendini motive etme ve öğrendiklerini içselleştirme,

*Hissetme, dokunma, koklama ve tatma gibi duygusal girdilere değer verme

*Grup çalışma ve tartışmalarına katılma

*Drama ve tiyatro çalışmalarına katılma

*İnsan ilişkilerini keşfetmeye çalışma

* İnsanları tanımaya çalışma

*Klasik müzik eşliğinde ders çalışmaktan hoşlanma

* Başkalarını görüşlerine saygı duyma; nesnelerden çok insanlara önem verme

* Öğretirken öğrenme

*Dokunarak, hissederek, alet, obje ve araç kullanarak öğrenme

* Yazarın amacını anlamak için kitapların önsözlerini de okuma

C Çeyreğindeki Düşünme Melekelerini Geliştirmek için Yapılabilecek Çalışmalar:

Arkadaş grubu ile bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaşmak, arkadaşlarla sohbet esnasında iken zamanın çoğunu onların fikirlerini dinlemeye ayırmak, grup projeleri yapmak, tiyatro etkinliklerine katılmak, çocuklarla oynamak ve çiçek yetiştirmek gibi etkinlikler C çeyreğindeki düşünme biçemini(Tarzını) geliştirmede ve C tavır tutumlarını kazanmada etkili olacaktır.

C ÇEYREĞİNİ KULLANMAYA NE ZAMAN İHTİYAÇ VARDIR?

Problem çözme sürecinde seçilen çözüm önerisinin başkalarına iletilmesinde ve kabul sağlanmasında C çeyreğine ihtiyaç vardır.

D ÇEYREĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Gelecek ,olasılıklar, sentezleme, hayal, stratejik planlama, girişimcilik, değişim ve yenilikler ile ilgilidir. D kültürü tetkik edici, girişimci, yaratıcı, olasılıklarla ve gelecekle ilgilenen bir kültürü temsil eder.

D Çeyreğindekilerin Düşünme ve Davranış şekilleri:

Ayrıntılardan çok bütüne bakma ve olayların içinde gerçekleştiği özgün koşulları anlamaya çalışma

İnsiyatif kullanma- aktif katılım

..... .... ise ne olur sorularını sorma

Görsel araçlar kullanma

Bir çok muhtemel cevabı olan problemlerle ilgilenme

Problemlerdeki (ve çözümlerindeki) güzelliği takdir etrme

Beyin fırtınasında önderlik etme

Deneyler yapma

Bilinmeyen olasılıkları ortaya koyma

Gelecekle ilgili düşünme

Olgu ve mantıktan ziyade sezgiye güvenme

Yeni bir şeylere ulaşmak için düşünce ve bilgileri sentezleme

Gelecekteki olası gelişmelerle ilgili çalışmalar yapma

Eğlence amacıyla herhangi bir şeyi farklı yapmaya çalışma.

D çeyreğinde başat olan bir insan sanat, geometri, tasarım, şiir ve mimariye ilgi gösterir.

Araşitırma- geliştirme etkinlikleriyle ilgilenen tıp, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilim adamları da bu gruba girer. Bu gruptaki insanlar ?beyin jimnastiği yapma?, bütünü görme?, en son teknoloji?, ve icat gibi kavramları çok sık kullanırlar. Çevrelerinde ?ayakları yere basmayan? ?hayalperest? ve disipline olmayan? tipler olarak görülürler.

 

D Çeyreğindeki Düşünme Melekelerini geliştirmek için yapılabilecek Çalışmalar:

Kendini D çeyreği düşünme şeklinde zayıf hisseden birisinin bu şekilde düşünmeyi öğrenmesi için tek tek ağaçları değil ormanı da görme alışkanlığını edinmeye çalışması, her zaman mevcudun alternatifini düşünmeye çalışması , yazılı ve sözlü anlatımlarında mecaza sıklıkla yer vermesi, yapabileceği en iyi alıştırmalardandır. Ayrıca hayal kurmak, problemlere birden çok çözüm yolları üretmek, beyin fırtınası yapmak, güzellikleri görmeye çalışmak, bazen amaçsızca bir yerlere yürümek de D düşünme şeklini geliştirecek etkinliklerdendir.

Arkadaşlar Dr. Yüksel ÖZDEN'in kitabından yararlanıp sunu hazırlamıştım. Buraya düz metin olarak aktardım.

 

 


[ Yazan : adler | Okunma : 3422 ]Son 5 Yorum

Henüz Yorum Yazılmamış.
Siz bir tane yazın..Yorum ekleyin..(Sadece üyeler)

Kodlar , Duygular (Smile'ler)

Copyright © 2007-2022
www.fenci.gen.tr Sizinle 12 Yıldır Birlikte!
Hatırla :   
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı