-
fenci.gen.tr
 
 
   

FEN KURDU LGS SORU BANKASI
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı
MENÜ
  FEN FEN BİLİMLERİ MENÜSÜ
fen Fen Yazılıları (5-6-7-8.Sınıf)
Bilim Uygulamaları Yazılıları
BEP Yazılı Soruları
Fen Planları (Yıllık-Günlük-Bep)
Fen Zümre Toplantı Tutanakları
Fen Şube Toplantı Tutanakları
Fen Sunu ve Slaytları
Fen Çalışma Kağıtları
Önce Konu-Sonra Soru
Fen TEST Soruları İndir
Fen Konu Özetleri-1
Fen Konu Özetleri-2
Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü
MEB Kazanım Testleri (Tüm Yıllar)
LGS Denemeleri
PYBS Soruları ve Cevapları
Fen Ders Kitapları
fenkurdu.gen.tr


İLETİŞİM
Telif Uyarısı
Bize Ulaşın
Öğretmen Grubumuz-1
Öğretmen Grubumuz-2

YAPISALCILIK
  Yazılar || Eğitim Yazıları
   YAPISALCILIK


     YAPISALCILIK

Not: Yapısalcılık konusunda değişik kaynaklardan hazırlamış olduğum sunuyu metin şeklinde ekliyorum. Umarım faydalı olur.

Yapısalcılık (constructivism), temelinde nesnelciliğin olduğu bilişsel kuramlardan gelişmiştir.

Yapısalcı bakış açısında ise bilginin, öğrenenin var olan değer yargıları ve yaşantıları tarafından üretildiği düşünülür. Bilgi konu alanlarına bağlı olarak değil, bireylerin yarattığı ve ifade ettiği şekilde yapılandırarak var olur. Bu yüzden deneysel, sübjektif ve bireyseldir. Bilgi, evrensel "gerçekler takımı olarak değil, "işleyen hipotezler" olarak görülür ve mutlak anlamda "doğru" olamayacağı düşünülür.

Yapısalcılığın son yollarda yoğun ilgi görmesi dört temel nedene dayanmaktadır :

*Yapısalcılık hâlihazırda uygulanan yöntemlerin başarılı sonuçlara ulaşmaması karşısında yenilik ihtiyacını karşılamaya talip olduğundan büyük ilgi kabul görmüştür. Bu yaklaşım sınıftaki odağı öğretmen egemenliğinden öğrenci merkezine çekerek, bir alternatif sunmaktadır.

* Yapısalcılık bilgi edinme ya da yaratma sorumluluğunu öğrenciye geçirmesi ve öğretmene atfedilen geleneksel rolleri değiştirmesi ile öğretme-öğrenme süreçlerini vurgulamaktadır. Bu anlamda önerdiği eğitim reformu, yukarıdan yapılan bir çok eğitim reformunun aksine tabandan tavana doğru bir reform niteliğindedir.

* Yapısalcılık öğrenci, öğretmen ve okul yönetimini bir çok gereksiz bürokratik işlemden kurtarmaktadır.

*Yapısalcılık bilginin/gerçeğin bireyler tarafından yaratıldığını öne sürmesi farklı bakış açılarını ortaya çıkarma ve destekleme konusundaki ilgisi ile ,toplumlardaki azınlık gruplarının düşüncelerinin önem kazanmasına neden olmuştur.

Yapısalcılık konusunda en çok kabul gören öğretimdeki beş temel ilke;

Öğrencileri, konuya ilgi uyandıran problemlere yöneltmek

Öğrenmeyi en genel olan kavramlarla yapılandırmak

Öğrencilerin bireysel görüşlerini ortaya çıkarma ve bu görüşlere değer vermek

Eğitim programını öğrencilerin görüşlerine hitap edecek şekilde değiştirmek

Öğrenmelerin değerlendirilmesini öğretim bağlamında ele almak

Görüldüğü gibi yapısalcı öğretim, geleneksel hedef merkezli sınıf ortamlarından kesin bir ayrılışı ortaya koymaktadır.

Yapısalcı öğrenmelerin Değerlendirme Ölçütleri

Hedefler ölçüt değildir. Öğrencilerin belli yorumları yapıp yapmadığına bakılmaz, sadece bu yorumları ne denli iyi formüle ettikleri ve tartıştıkları değerlendirilir.

Bilgiyi yapılandırmayı sağlayan bağlam-merkezli çoklu bakış açılarını yansıtan ve anlamı sosyal olarak algılamaya olanak tanıyan özgün görevler sorular kullanılır.

Ürün değil süreç yönelimli değerlendirme esastır.

Çoklu değerlendirme teknikleri kullanılır.

Değerlendirmenin amacı öğrenciler tarafından belirlenir.

Yapısalcılık kuramının önemli sonuçlarından biri olarak değişen öğretmen rolleridir. Yapısalcı yaklaşım, öğretmeni yegane bilgi dağıtıcılık görevini bırakarak bunun yerine, eğitim programını ve öğretimsel metodolojileri sürekli olarak analiz etmesini gerektirmektedir.

Değerlendirmede tümel geliştirme (portfolio) değerlendirme-Bireysel Gelişim Dosyaları- esastır.

Fen öğretiminde etkinliklerin kullanımı yalnızca öğrencileri meşgul etmekten ibaret değildir. Etkinlikler öğrencilerin merakını uyandırarak onların önceliklerini sorgulamalarına, doğal olayları farklı yönlerden algılamalarına yol açar.

Öğretmenin tanımladığı bir kavram veya genelleme öğrencinin daha önceki anlayışıyla renklendirilir. Öğretmen bir şey söyler, öğrenci başka bir şey anlar. ?Anlatım? daha çabuk olmasına rağmen her zaman gerçek anlama oluşturulmaz.

Yapısalcı bakış açısı etkinliklerden çok daha fazlasını içerir. Öğrencilere öğretmenlerin içine bilgilerini boşalttıkları boş kanallar olarak bakılmaz, onlara öğrenen ve insan olarak daha fazla saygı gösterilir. Yanlış oluşmuş kavramlara yönelebilmesi için öğretmenin öğrencilerinin başlangıçtaki yanlış anlamalarının neler olduğunu bilmesi gerekir.

Yapısalcı öğrenmenin beş önemli ilkesi;

Öğrencileri konuya ilgi uyandıran problemlere yöneltmek

Bu, eski serbest eğitim modellerinde belirtildiği gibi, öğrencilerin herhangi bir günde istedikleri herhangi bir konuyu çalışabilecekleri anlamına gelmez. Bu, öğretmenin konuyu öğrencinin ilgisini çekecek şekilde planlaması gerektiği anlamına gelir. Bunu şaşırtıcı bir gösteriyle, ilgi çekici bir etkinlikle ya da iyi bir problemle yapabilirler. Bunların çoğu bu kitapçıkta yer almaktadır. İyi bir problemle kötü bir problem arasındaki fark nedir? İyi problem aşağıdaki kriterlere uymalıdır:

Öğrencilerin test edilebilir bir tahminde bulunmalarını gerektirir.

Pahalı olmayan aletlerin kullanılıyor olması gerekir.

Çoklu problem çözme yaklaşımlarının kullanılabilmesini sağlayacak kadar karmaşık olmalıdır.

Grup çalışmasından faydalanmalıdır.

Bir noktada öğrenciler problemi kendileriyle alakalı olarak görmelidirler.

Örneğin bitkiler bölümündeki bir etkinlik öğrencilerden etkili tohum dağılımı mekanizmaları geliştirmelerini ister. Öğrencilerin o sabah böyle bir araştırma yapma fikriyle uyanmış olmaları mümkün olmasa da düşen tohumlarının veya benzerlerinin etkileyici hareketlerini gözledikten sonra problemi sunmak ilgi çekici bir etkinlik olabilir.

Öğrenmeyi en genel olan kavramlarla yapılandırmak

Geleneksel eğitim anlayışlarının çoğunda problem parçalara bölünerek tek tek parçalar üzerine yoğunlaşılır. Hiç size büyük bir fotoğrafın küçük bir bölümünün gösterilerek resimdeki nesnenin ne olduğunu bulmanızın istendiği oyunu oynadınız mı?

Bunu yapmak o kadar kolay değildir, oldukça korkutucu olabilir. Çoğu zaman insanlar tüm fotoğraf gösterildiğinde çok şaşırırlar. Benzetmelerin kullanıldığı bir öğretim yoluyla öğrenmeye çalışan öğrenciler de aynı güçlükle karşılaşırlar.

Öğrenci bütünü göremeyebileceği için parçalar üzerinde yoğunlaşmak yanlış algılamalara sebep olabilir. Örneğin birçok öğrenci 2/7 ile 3/7?yi toplamakta zorlanır çünkü ?büyük resmi? göremezler. Burada büyük resim 2 şeyi 3 şeyle toplamak ve 5 şey elde etmektir. Bunun yerine toplama, bölme ve çarpma işlemleri arasında karmaşaya düşerler ve bir çok hata yaparlar. Öğrenciler büyük resmi gördükten sonra detayları inceleyebilirler.

Öğrencilerin bireysel görüşlerini ortaya çıkarma ve bu görüşlere değer vermek

Öğrencilerin düşünceleri ve fikirleri sahip oldukları kavramlar ve muhakemeleri hakkında ipucu verir.

Öğrencilerin ne düşündüğünü ayrıntılı olarak bilmeden bir ders planlamak imkansızdır. Bu bilgiden yoksunsa öğretmen öğrencilerin sahip olmadıkları problemlerle ilgilenip, anlatılanı anlamaları için gerekli olan kavram yanılgılarını göz ardı edebilir. Sonuç öğretmen ve öğrencinin çabalarına rağmen hiç bir öğrenme gerçekleşmeyebilir.

Örencilerin ne düşündüğünü anladığından emin olması için öğretmenin onları sadece doğru ya da yanlış söylediklerini anlamak için değil, düşündüklerini, muhakemelerini ve varsayımlarını anlamak için dinlemesi gerekir.

Öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına fırsat verin ve açıklamalarını dinleyin.

Eğitim programını öğrencilerin görüşlerine hitap edecek şekilde değiştirmek

Öğretmenlerin öğrencilerinin düşünüşleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunu ders planlarını hazırlarken dikkate almaları şarttır. Örneğin, bazı öğrencilerin büyük moleküllerin küçük moleküllerden daha kısa sürede hareket ettikleri şeklinde bir yanılgıları olduğunu varsayalım. Bu onlara mantıklı görünür çünkü oyun bahçesinde büyük çocuklar küçük çocukları yollarını üzerinden iterek kolaylıkla hareket edebilirler.

Öğretmenler ?Moleküller nasıl hareket ederler? kimya etkinliğini bu konuyu açıklamak için kullanabilirler. Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ders planının esnek olması gerekir. Bu kitaptaki etkinliklerin bağımsız ders planları olarak verilmiş olmasının nedeni de budur. Etkinliklerin çoğu kavram yanılgılarını düzeltmeye yardım edecektir.

Öğrenmelerin değerlendirilmesini öğretim bağlamında ele almak

Yeterlilik testlerinin aksine, başarı tespitinin asıl amacı öğretmene öğrencinin anlatılan kavramları ne kadar iyi anladığını belirlemesine yardım etmek olmalıdır.

Bu kesintisiz bir süreç olmalıdır. Ders anlatılırken öğrenciler izlenmelidir. Eğer ders amacına ulaşmıyorsa öğretmen bunun nedenini bularak çözüm sağlayacak ayarlamalar yapmaya hazır olmalıdır.

Gerçekte bilmek istediğimiz öğrencilerin ne anladığıdır.

Bu her zaman onların çoktan seçmeli bir sınavdaki performanslarıyla aynı değildir(Öğrenciler anlayış eksikliğine rağmen çoktan seçmeli bir sınavda başarılı olabilirler). Yeterlilik testlerinde başarılı olmak önemlidir ama öğrencilerimizi daha ileri seviyelere götürmeliyiz.

Yapısalcılar olaylara dayanan (gerçek) bilginin değersiz olduğunu söylemezler, kavram anlayışının bir çok gerçeğin öğrenilmesini yönlendirmesi gerektiğini söylerler.

Öğrencilerin sıklıkla ?sınıflandırmaları?, ?analiz etmeleri?, ?tahminde bulunmaları? ve ?yaratıcı olmaları? istenerek fikirleri değerlendirilmiş olur.

Etkinlikler hazırlarken şunlara dikkat edilmelidir:

1)Öğrencilerin belli bir konuya ilgilerini çekmek,

2) Kavram yanılgılarını gidermek,

3) Soru sormaya teşvik etmek

Yapısalcılık temelinde nesnelciliğin olduğu bilişsel kuramlardan gelişmiştir. Bilginin öğrenenin varolan değer yargıları ve yaşantıları tarafından üretildiği düşünülmektedir. Yapısalcılık biliş psikolojisinin ürettiği kuram ve verileri kullanmakta ancak onun felsefi temellerine yönelik yeni bir yorum getirmektedir.

Yapısalcılık şu iki temel sayıltı ile kurama değişiklik getirmektedir:

Bilgi çevreden pasif bir biçimde alınmaz, algılanan birey tarafından etkin olarak yapılandırılır.

Bilgiye ulaşmak, bireyin yaşamını düzenleyen bir uyum sürecidir, bilen kişi zihni dışında var olan bağımsız bir dünyayı keşfetmez.

Bu kuramda anlamlı öğrenme, bilgi yapılarının bireysel yaşantılarla etkin biçimde yaratılmasıdır. Yapısalcılık kuramının temsilcilerinden olan Piaget?nin öğrenme psikolojisi kuramı, öğrenicinin çevre ile etkileşimindeki etkin rolüne odaklanmıştır. Yapısalcı öğrenme etkin, birikimli ve amaç yönelimli bir süreçtir. Öğrenci bilgiyi anlamlı hale getirmek ve bazı şeyler yapmak zorunda olduğu için etkin olmalıdır.

Kurmacılık etkin ve yaşayan sistemleri gerektirmektedir. Öğrencilerin yeni bilgileri kazanmaları ve karışık öğrenmeleri anlamaları için yeni bilginin ayrıntılı olarak incelenmesi ve eski bilgilerle ilişki kurulması gerekmektedir ki bu hem yapısalcılık hem de proje tabanlı öğrenmenin temelidir.

Ancak yapısalcı öğrenme bazen gerçekten çok etkin olabileceği gibi bazen de yavaşlayabilir.

Yapısalcı eğitim kuramları öğrenmenin iki boyutunun önemini vurgulamışlardır:

Öğrenicinin kendi öğrenme amaçlarına ulaşmada istekli olması ve öğrenme sürecinde sosyal etkileşimin önemidir. Proje tabanlı öğrenmenin de bu noktaları vurguladığı görülmektedir. Proje tabanlı öğrenmede öğretmen ve öğrenci bilgiyi birlikte toplamaktadır.

Öğrenicinin yeni bilgileri var olan bilgileriyle örgütlemesi yapısalcılığın odak noktasıdır.

Öğrenme çevresi öğrencinin öğrenmede etkin olarak katılımına olanak tanımalıdır.

Öğrenme çevresi yarışmayı değil, işbirliğini desteklemelidir. Eğer öğrenici etkin olarak katılır ve içeriği öğretmen-arkadaşlarıyla tartışarak işbirliği içinde öğrenirse, öğrenme sürecinin kontrolünü de elinde tutacaktır.

Pasif bir biçimde dersi dinleyenler ise yalnızca verilen bilgilerle sınırlıdırlar. Öğrencinin etkin olduğu yapısalcılık yaklaşımında öğrenme daha uzun süreli, transfer edilebilir, anlamlı ve kullanışlıdır. Bilgiyi yapılandıran (yapısalcılık) öğrenme kuramı etkin öğrenme için iyi bir temel (background) sağlamaktadır.

 


[ Yazan : adler | Okunma : 2755 ]Son 5 Yorum

Henüz Yorum Yazılmamış.
Siz bir tane yazın..Yorum ekleyin..(Sadece üyeler)

Kodlar , Duygular (Smile'ler)

Copyright © 2007-2022
www.fenci.gen.tr Sizinle 12 Yıldır Birlikte!
Hatırla :   
 

FEN KURDU LGS SORU BANKASI

8.sınıf LGS soru bankası
çıktı